AI, Big Data & Data Science สำหรับ Natural ERP, Open Source Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Telephone Billing
• Home
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Telephone X-Billing รุ่น 19.0 ( Real-Time & Exclusive 2024 )


        Download Upgrade Software ฟรี ...อย่างน้อย 3 ปี ( รองรับ "เบอร์บ้าน 10 หลัก" )Desktop Standalone Desktop & Mobile สำหรับ Client \ Server Edition
พัฒนาด้วย Visual C++ และ Visual C# พร้อมเพิ่มความสามารถขึ้นไปเรื่อย ๆ ในระดับ Full Stack Development

จึงมีความซับซ้อนมาก ๆ ครวซื้อ Remote Service เพื่อการรับบริการต่าง ๆ จาก Natural อย่างน้อย ๆ ในปีแรก ครับNatural X-Billing 2024 ( เพิ่ม ความสามารถต่าง ๆ เพื่อรองรับ Requirements ใหม่ ๆ )


        พัฒนา Graphic User Interface จาก WinForms เพิ่ม WPF สำหรับ 3D Business Intelligence

        เพิ่ม Internet Fuction ต่าง ๆ รวมถึงการดึงข้อมูล CDR, SMDR หรือ Log ต่าง ๆ ผ่าน REST API

        เน้นพัฒนา Client / Server ผ่าน TCP/IP รองรับ Redundancy, Load Balancing & High Availability

        โดยต้องเปลี่ยน UI ทั้งหมด มาเป็น C# 12 รวมทั้งปรับปรุง Processing ทั้งหมด มาเป็น Native C/C++ 20

        เพื่อ Save Report ต่าง ๆ เป็น PDF File พัฒนาด้วย PdfSharp 6.1 และ Document File ต่าง ๆ ด้วย OpenXML 3.0

        เพิ่ม ...ความสามารถ Real-Time Web และ TCP/IP Protocol ต่าง ๆ บน Desktop Application ด้วย NetCoreServer


App Sandbox สำหรับ Client \ Server Application ทำงานบน Windows 10, 11 & Server 2019, 2022

 • เพิ่ม Web API ตามมาตราฐาน Microsoft Graph API พัฒนาด้วย Visual C#

  โดยแยก Real-Time ASP.NET with SignalR ( Web Application ) ออกมาต่างหาก

 • พัฒนา OODB ด้วย Visual C++ \ CX ทำงานเร็วกว่า SQL Scripting มากกว่า 1,000 เท่า

 • เฉพาะ C++ UWP ทำงานใน Sandbox ข้อมูลต่าง ๆ ของ Application จะไม่มีใครสามารถ Access ได้

  แม้แต่ Administrator ( ปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Malware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 99%

  อีก 1% อาจมีปัญหาจาก Bug ของ Microsoft Windows เท่านั้น แต่ทาง Technical ถือว่า 100% ครับ )
Natural X-Billing, Professional Edition

Develop Billing Software by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Windows Server 2019, 2022, 2025


กรณี Upgrade ต่าง Version กันมาก ๆ ควรซื้อ Remote Service เพื่อ Automatic Upgrade และ Consultant

Customize รวมการปรับปรุง CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


รายปี ***

Remote Service


Remote Maintenance

และ Customize / Year

125 E2001 - - -
250 E2002 - - -
375 E2003 50,000 25,000 50,000
500 E2004 60,000 30,000 60,000

1,000 E2010 80,000 40,000 80,000
2,000 E2020 160,000 45,000 90,000
3,000 E2030 240,000 50,000 100,000
4,000 E2040 360,000 55,000 110,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )***ช่วงการบริการ Remote Service หากซื้อจาก Natural สามารถ ย้ายเครื่องคอม ได้ตามความจำเป็น ( ลิขสิทธิ์ Software อิงกับ Computer )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine รุ่น 1.19 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานรวดเร็วกว่า SQL Scripting มากกว่า 1,000 เท่า

 • เพิ่มการคิดค่าบริการ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Print Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่ม Mapping เชื่อม Trunk เพื่อ Cross Newtorking ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการใช้โทรศัพท์ ข้าม Networking หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลร่วมกันเสมือนรวมเป็น Record เดียวกัน

  และ อ้างอิงข้อมูลย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ด้วย Object Chains

 • เพิ่ม Advanced Analytics หรือ Business Intelligence ทั้ง กราฟแท่ง & กราฟเส้น

  และ Schedule Report เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ ตามกำหนดเวลา

  หรือ Schedule Save File เป็น Excel File, Pivot Automation, Word RTF, PDF File & Text File

  สามารถ Compare Reports เปรียบเทียบยอดสรุป แยกเป็น ราย เดือน, ปี & ย้อนหลัง 12 เดือน 12 ปี

  สามารถ Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้ว Update แสดงผลได้ทันที

 • พัฒนาด้วย Visual C++ ร่วมกับ Visual C# และ WPF, WinForms, OpenXML, PdfSharp บน .NET 8.0

  Computer ขั้นต่ำ CPU 4 Core RAM 8 GB สำหรับ Microsoft Windows 7, 10, 11 & Server 2019, 2022

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์แตกต่างกัน พร้อม ๆ กัน ...ไม่เกิน 32 PABX

  ผ่าน TCP/IP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX / IP Phone / Voice Over IP พร้อมกัน

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location แต่ละสายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลายสูตร )
Dynamic Web Built-in Application

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ Dynamic Web ด้วย HTML5, CSS3 & JavaScript

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Chrome, Edge, Firefox, Safari หรือ Internet Explorer
Natural X-Billing, Client / Server Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2022 , Multi-platform App

Run On Linux, MacOS, iOS, Android, Windows 10, 11 & Windows Server 2019, 2022


กรณี Upgrade ต่าง Version กันมาก ๆ ควรซื้อ Remote Service เพื่อ Automatic Upgrade และ Consultant

Customize รวมการปรับปรุง CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


รายปี ***

Remote Service


Maintenance on Site

และ Customize / Year

125 E4001 60,000 30,000 60,000
250 E4002 80,000 40,000 80,000
375 E4003 100,000 50,000 100,000
500 E4004 120,000 60,000 120,000

1,000 E4010 160,000 80,000 160,000
2,000 E4020 320,000 90,000 180,000
3,000 E4030 480,000 100,000 200,000
4,000 E4040 640,000 110,000 220,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Server Application ( Desktop & Mobile .NET MAUI Blazor Hybrid App บน Linux, Mac, iOS, Android & Windows ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Multi-Monitor ( Real-Time Record )

 • เพิ่ม Python Scripting สำหรับ AI & Data Data Science

 • เพิ่ม Real-Time ASP.NET Blazor with SignalR ( Web Application )

 • เพิ่ม Web API ตามมาตราฐาน Microsoft GraphGL API ( Web Protocol )

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  แต่ละ Client สามารถ Dynamic Query หรือ เปลี่ยน Condition ได้อย่างอิสระจาก Server

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • ทำงานร่วม ( Auto Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory แต่ต้องมีการ Approve ก่อน

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Single Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( คล้าย ๆ ชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ตามค่าบริการหรือปริมาณการใช้โทรศัพท์ แต่ละกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object & Binary Protocol บน TCP / IP หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Desktop พร้อมกันReal-Time ASP.NET with SignalR ( Web Application )

 • พัฒนาด้วย ASP.NET Hybrid Blazor 8 with C#

  Reactive programming with Asynchronous Data Streams.

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web ด้วย HTML5 + CSS3 พร้อม Bootstrap และ TypeScript

  Multiple Connect ( ไม่เกินจำนวน Account หรือ License ของ Windows )

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Edge, Firefox หรือ Chrome ( รวมถึง IE 11 )

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

  สามารถสั่ง Save และ Dowlond เป็น Zip File ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ หรือ Text File


Last update : May 05, 2024 10:00 ( Thailand )


Odoo ERP, Open Source are trademarks of Belgian Odoo S.A.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199