Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Telephone Billing Business Solutions X-Billing Solutions X-Business Solutions X-Commerce Solutions Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Windows
- Natural Billing
- Natural Business
- Natural E-Billing
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• .NET Platform
- Natural X-Billing
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Cross-Platform
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft E-Business
- JiniSoft E-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScript
Natural X-Billing ( Upgrade Software ในรุ่นเดียวกัน ได้ ...ฟรี 5 ปี )

        Administrator ต้องติดตั้ง Microsfot IIS 8 บน Windows Server 2012 R2 ได้

        โดย JiniSoft จะเน้นพัฒนา Mobile App และ High Performance ด้วย Dynamic Scripting ทำงานร่วมกับ C++ 11 / 14 ขณะ New Natural พัฒนา Static Coding ทำงานร่วมกับ Artificial Intelligence เพื่อรองรับ Dynamic UI ปรับเปลี่ยนไปตาม Feeling ของ User ทั้ง Dynamic Web และ Grapic User Interface รวมถึง Integration กับ BigData Analysis เช่น Visual R & Python โดยทั้ง 2 กลุ่ม Product จะรองรับ ทั้ง Multi-tasking, Multi-threading, Concurrent, Parallel & Asynchronous Programming เป็นพื้นฐาน        Natural X-Billing เน้น Customize พัฒนาด้วย Visual C# 2017 กับ ASP.NET สำหรับ Dynamic Web หรือ Windows Presentation Foundation สำหรับ Business Intelligence พร้อมด้วย Charts & Data Visualization ( ทำงานร่วมกับ Natural E-Billing ซึ่งพัฒนา Graphic User Interface ด้วย XAML & DirectX พัฒนาด้วย Visual C++ 2017 เน้น App Service ทำงานร่วมกับ Kernel ของ Windows 10 หรือ Windows Server 2016 )


Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Win Store / Server


Support

& Customize / Year


128 222001 30,000 30,000
256 222002 40,000 40,000
512 222004 50,000 60,000

1,024 222010 75,000 100,000
2,048 222020 150,000 200,000
3,072 222030 225,000 300,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม UWP / C++ หรือ Xamarin App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ทำงานบน iOS, Android & Universal Windows 10


X-PE License : Basic Function ( Single Client / UWP ในวง LAN ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine 2.x : Object-Oriented DataBase

  ทำงานเร็วกว่า FoxPro หรือ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

  Query Cache ช่วย ...ลด Dynamic Object-Oriented Query แบบซ้ำ ๆ

 • พัฒนา Dynamic GUI ด้วย WinForms & Windows Presentation Foundation

  รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้อง ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB สำหรับ Micrsoft Windows 7, 8 & 10

 • รองรับ Centralize Server รวบรวมข้อมูด ได้มากกว่า 128 สาขา ผ่าน Socket Protocol

  Natural X-Buffer ทำ Report ณ. สาขาตนเองได้ หรือ Update ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม ...สายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อมกัน หลากหลาย ...สูตร )

 • Full HRM : Human Resource Management System ( เน้น Development & Managerialism )

  เลือก คน เข้ากับ งาน เปรียบเทียบ ...ประวัติการทำงาน ความรู้ และ ความสามารถ กับ Feng Shui Cycle


X-PE License : Advance Function ( Single Client / UWP ในวง LAN ของแต่ละสาขา )

 • เพิ่ม Compare Report ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ, ปี & สรุปยอดประจำปี

 • รองรับการคิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Export มาเป็น PDF, Excel, Document & Text File ( Text, CSV & Tab Delimited )

  โดยเน้น ทำงานร่วมกับ Microsoft Office & SharePoint ผ่าน Visual Studio Tools for Office 2017

 • เพิ่ม Schedule เพื่อ Save File หรือ Send E-Mail ( เช่น Excel หรือ PDF File ) ได้ทั้งแบบ ทันที และ อัตโนมัติ

 • เพิ่ม Schedule หรือ Real-Time Export ไปยัง SQL Server ผ่าน ADO.NET, LINQ & Entity Framework

  ทั้ง Real Data และ Report เพื่อรองรับ Business Intelligence และ Artificial Intelligence บน Microsoft Platform

 • เน้น Business Intelligence ด้วย Data Charts & Data Visualization ผ่าน WPF ( Feng Shui & HTML5 Canvas )


Dynamic Web on Microsoft IIS 8

 • Real-Time Brower ( Dynamic Query )

 • Multiple Monitors ( Real-Time Records )

  แสงข้อมูล แต่ละแผนก หรือ บริษัทผู้เช่า ตามสิทธิ์ Login

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web Report สวย ๆ พัฒนาด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.1

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

 • รองรับ Windows Authorization Manager สำหรับ Login ( Private Network )

  สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไข ...ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web และ

  Dynamic Query กลับมาสั่งทำ Real-Time Report เป็น PDF File / HTML5 ใหม่ ได้ทันที

 • Natural X-Billing ทำงานบน Windows Server 2012 ขึ้นไป ( HTML5 ด้วย ASP.NET )

  เครื่องขั้นต่ำ 2 GHz Processor และ RAM 4 GB ( แปรผันตามปริมาณ ...ข้อมูล และ การใช้งาน )

 • Natural X-Billing ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11


Client / Server Edtion  

Develop by  Microsoft Visual C# 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Win Store / Server


Support

& Customize / Year


128 224001 50,000 50,000
256 224002 75,000 75,000
512 224004 100,000 125,000

1,024 224010 150,000 200,000
2,048 224020 300,000 400,000
3,072 224030 450,000 600,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม UWP / C++ หรือ Xamarin App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ทำงานบน iOS, Android & Universal Windows 10


X-CS License : Desktop Client with Server ( Client / UWP ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer

  และรองรับ Big Data สามารถกำหนดให้ Real-Time Backup & Mirror ได้

 • Import / Export ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก Active Directory

 • เน้น Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic ของ แต่ละสาขา หรือ บริษัทผู้เช่า )

  พิเศษ Engineer สามารถดู Real-Time Data หรือ ข้อมูลดิบ CDR/Log จริง ๆ ของ แต่ละ PABX

 • รองรับการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( Public Service ...ชุมสาย ) แบบ Multi-Table

 • รองรับการคิด "ส่วนลด" ของค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )

 • รองรับ "การติดตาม" การคิดค่าบริการโทรศัพท์ Call Transfer ข้าม Network ( รวม Call & Multi-Record )

 • เน้น Front Office รวมกันเป็น Social Travel พร้อม Customize ให้ Hotel หรือ Service Apartment ...ฟรี

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ของพวกเราเอง โดย ไม่ ...ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น กับ Web Site ต่างชาติ

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object Protocol ด้วย Cache Management ระดับ Record เพื่อลด Data Transferกรณี ลูกค้า หรือ ตัวแทน ...ซื้อ Customize จาก Natural


เพิ่ม Help Desk & Telephone Directory Systems

 • Dynamaic Web & Graphic User Interface ( E-Mail แจ้ง Status )

  Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ให้ Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory


เพิ่ม Dynamic Web on Microsoft IIS 8

 • Login ( ข้าม Firewall ) เพื่อ Update หรือ Report พร้อม ๆ กันได้

  • Real-Time Report & Process ( Dynamic Query )

  • Responsive Web App ทำงานทั้งบน Moblie, Tablet และ Desktop

  • รองรับ WIF : Windows Identity Foundation @ SSO : Automatic Logon ข้าม Firewall

   สำหรับ Authentication & Authorization ทำงานบน Windows Server 2012 R2 ขึ้นไป ( IIS 8 )


Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 R2 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Support

& Customize / Year


128 628001 100,000 100,000
256 628002 150,000 150,000
384 628003 200,000 200,000
512 628004 250,000 250,000

1,024 628010 400,000 400,000
2,048 628020 800,000 800,000
3,072 628030 1,200,000 1,200,000
4,096 628040 1,600,000 1,600,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


X-CC License : Multiply Parallel Processing ( Client / UWP ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • อนุญาติให้แก้ไข Dynamic Scripting หรือ Object-Oriented SQL

  สามารถ Customize แต่ละ Transaction Flow แยกแต่ละ Department

  พร้อม Security ในการเข้าถึง Field หรือ Record ตามกฏ Human Relation

 • ประมวลผลคู่ขนาน ( Client & Server ช่วยกัน Multiply Parallel Processing )

  เพื่อช่วยกัน Co-operative Computing พร้อมเป็น Backup / Mirror ระหว่างกัน

  โดยต้องเลือกประเภท Server Application เพื่อให้บริการ Client หรือ Mobile App

  ระหว่าง Natural X หรือ JiniSoft App อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 อย่างทำงานพร้อมกันScope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Billing แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กร
Unified Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 R2 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Support

& Customize / Year


128 62A001 200,000 200,000
256 62A002 300,000 300,000
384 62A003 400,000 400,000
512 62A004 500,000 500,000

1,024 62A010 800,000 800,000
2,048 62A020 1,600,000 1,600,000
3,072 62A030 2,400,000 2,400,000
4,096 62A040 3,200,000 3,200,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


X-UC License : Internet of Things ( Client / UWP ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  แต่รวมค่าบริการ Customize ในการทำงานร่วมกับ Application อื่น ๆ

 • รองรับการคิด "ส่วนลด" ของค่าบริการ ตามกลุ่ม Service ( OutSource Group )

 • รองรับ การติดตาม การคิดค่าบริการโทรศัพท์แบบ Call Network ( In\Out สำหรับ Call Center )Scope ของ Customize

 • All IoT

 • Web Mining

 • Text to Speech

 • Machine Learning

 • Artificial Intelligence

 • Natural Language Processing

 • Enterprise Content Management

 • Digital Image and Signal Processing
        ทุกวันนี้ ทั้ง Avaya, Cisco หรือแม้แต่ Microsoft Lync Server ต่างก็มี Billing เป็นของ ...ตนเอง อยู่แล้ว ซึ่งพัฒนาบน RDBMs หรือ SQL Server แต่ มีข้อจำกัด ...ในเรื่อง Performance ทำให้ต้อง จำกัด ...จำนวน Record และ ประมวลผลแบบ Batching เป็นช่วง ๆ โดยสะสม Summary รวมมาเป็น Report กันตาม Schedule ที่กำหนดไว้


                >> ทำให้ ...ได้เฉพาะ Statistic หรือ Static Report เท่านั้น


        ปัจจุบัน ธุรกรรมต่าง ๆ เริ่มย้ายเข้าสู่ e-Commerce มากขึ้น ซึ่ง RDBMs ไม่รองรับ จึงเริ่มพูดถึงการพัฒนา NoSQL สำหรับ Big Data บน Cloud Computing มากขึ้น เช่น Google BigTable หรือ Amazon Dynamo ทำให้แม้แต่ Oracle ก็ต้องมาเริ่มพัฒนา NoSQL แล้ว


                >> ทำให้ RDBMs กำลังกลายเป็น ...สิ่งที่ ล้าสมัย ( เหมือนกับ VoIP ขณะนี้ )


        ซึ่ง Natural / JiniSoft พัฒนา NoSQL หรือ OODB มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว ซึ่งตลอดเวลาคนส่วนไหญ่ ...จะรู้จักในนาม Telephone Billing Systems แต่จริง ๆ มันคือ Hi-Speed OODB Engine : Object-Oriented DataBase


                >> เพื่อรองรับ Real-Time Query ทั้ง Process และ Dynamic Report ผ่าน Web Browser


        ปัจจุบัน OODB 2.4 รองรับ Object ทุกรูปแบบ จนไม่ได้จำกัดเฉพาะ DataBase แต่รวมไปถึง MediaBase และ LogicBase ด้วย โดยเฉพาะ XML Technology เป็นการเก็บทุก Element อยูในรูปแบบ Object หรือ Object Field ของ Record เพื่อรองรับ Defining หรือ Declarative Programming เต็มรูปแบบ        แม้แต่ระบบ Telecomm Billing ของ TOT, AIS, Dtac หรือ True ก็เป็น Batch Process เช่นกัน ไม่มี ...ใครเป็น Real-Time Query เลย โดยแยกลูกค้าออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเติมเงิน ...จะใช้วิธี RADIUS โดยจะหักค่าบริการไปเรื่อย ๆ ซึ่งไม่มีการทำ Billing จริง และ ระบบรายเดือน ...จะใช้วิธี คล้าย ๆ RADIUS โดยจะสะสม Summary ไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทำ Billing จริง ๆ หรือ บางรายอาจแบ่งทำเป็นช่วง ๆ ตาม Schedule ของแต่ละเบอร์ แล้ว Save เป็น File หรือ ลง DataBase เพื่อแสดง Billing ผ่านเวป หรือ พิมพ์ส่งลูกค้าLast update : June 12, 2017 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2016   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 825-8799