Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Product
• Home
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Windows App
- Natural Account
- Natural Business
- Natural Commerce
- Natural E-Account
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• Artificial Intelligence
- Natural X-Account
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScript
Natural X-Biling รุ่น 12.0 ( 2018+ )

        เน้นพัฒนาด้วย C++ ร่วมกับ Direct3D แล้วต่อยอดด้วย C# ร่วมกับ WebGL & Unity 3D สำหรับพัฒนา Mobile App ด้วย Xamarin และ Integration กับ Big Data Analysis เช่น Visual R & Python โดยจะรองรับ ทั้ง Multi-tasking, Multi-threading, Concurrent, Parallel & Asynchronous Programming เป็นพื้นฐาน ( เพื่อเน้นงานด้าน Contact Center, Call Center หรือ Telephone Analysis )

 • Natural X-Biling รุ่น 12.0 เน้นพัฒนาบน .NET Framework และ Universal Windows 10

  จะเปลี่ยน Graphical User Interface มาเป็น XAML & DirectX พัฒนาด้วย Visual C# 2017

 • Natural X-Biling รุ่น 12.0 แต่ละ Client เน้น Real-Time Backup & Mirror กับ Centralized Server

  โดยใช้ Record Swap ระหว่าง RAM กับ Storage เมื่อ Query จะส่งผลมาเฉพาะ Array Primary Object

  ซึ่งประกอบด้วย Transaction ID และ Value ของ Speical Fields เพื่อ Verify กับ Cache Management

  หากไม่มี หรือ มีแต่ไม่ตรง กับ Cache ถึงจะร้องขอ Record นั้นมา Verify จาก Server พร้อมแจ้งปัญหากลับ

Product


Develop by


Power


GUI & Dynamic Web

Natural X-Billing เพิ่ม C# 2017
Integration & Cooperating

with OpenXML & Office 365

DirectX + XAML &

Real-Time Web Built-in App
Natural E-Billing Native C++ 17
Data Engine & Performance

CDR / PMS with PBX & VOIP

GDI+ / Win32 API &

Real-Time Web Built-in App
Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 10 & Server 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop หรือ Web App


ค่าบริการ

Maintenance / Year

128 E1001 / 21001 15,000 15,000
256 E1002 / 21002 20,000 20,000
384 E1003 / 21003 25,000 25,000
512 E1004 / 21004 30,000 30,000

1,024 E1010 / 21010 40,000 40,000
2,048 E1020 / 21020 80,000 80,000
3,072 E1030 / 21030 120,000 120,000
4,096 E1040 / 21040 160,000 160,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา 2,500 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows


Centralized Desktop & Server Application ( UWP / C++ ทำงานบน Windows 10 April 2018 Update )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Information Security Management System

  ISO / IEC 27001 ป้องกันแต่ละ Record ด้วย Sandbox ,

  Encryption และ Transaction Flows ป้องกัน N-Tier ด้วย

  Remote Logic Interface & Dynamic Object บน Binary Protocol

 • OODB รุ่น 2.12 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

  พร้อม Cache Management ช่วยลด Query ซ้ำ ๆ โดยอ้างถึง Transaction ID

 • รองรับ Data Analysis ด้วย XAML & HTML5 Canvas สำหรับ Dynamic Web

  หรือ 3D Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts และ Data Visualization

 • อนุญาติให้ Customizing แก้ไข ทั้ง Business Rule หรือ Model-View-Controller

  ด้วย Object-Oriented SQL แต่ละ Transactions ย่อย ๆ แยกตามแต่ละ Department

  พร้อม Security & Event ในการเข้าถึง Field หรือ Record ตามกฏ Human Relation

 • พัฒนา Powerful 2D GUI = Graphic 2D + Simulation ( Artificial Intelligence )

  และ รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB & Direct2D 12 สำหรับ Windows 10 & Server 2016

 • เพิ่ม มิติแห่งกาลเวลา สำหรับ Configuration ต่าง ๆ หรือ Object ต่าง ๆ ใน Department ณ. ช่วงเวลาต่างกัน

  เพื่อย้อนกลับไป ประมวลผล หรือ ทำรายงาน ณ. ช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง หรือ กลับไปใช้ Configuration เดิม

 • HRM : Human Resource Management ( วิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์ เทียบกับ พนักงาน และ Feng Shui Cycle )

  รวมประวัติพนักงาน แต่ละบุคคลทำงานได้หลาย Extension แต่ละ Extension ใช้งานได้หลายคน หรือ ทั้ง 2 รูปแบบ

  คำนวณหา ทิศ - ต่ำแหน่ง การนั่งทำงาน & วันเวลา ให้เหมาะสม กับ หน้าที่การงาน & สถานะการณ์ของแต่ละบุคคล

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์รูปแแบบแตกต่างกัน พร้อม ๆ กัน ได้มากกว่า 128 PABX

  ผ่าน TCP/IP, FTP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX / IP Phone / Voice Over IP พร้อมกัน

  สามารถลำดับความสำคัญ ของ แต่ละ Client เพื่อช่วย Server กระจายแบ่งเบาการประมวลผล ได้ทั้ง ภาวะปกติ หรือ ฉุกเฉินReal-Time Web 2D Built-in Application ( พัฒนาด้วย C++ REST SDK )

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ 2D Graphic User Interface on Web และ

  Reactive programming with Asynchronous Data Streams.

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web ด้วย HTML5 พร้อม Bootstrap 3 และ TypeScript 3

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที


Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 10 & Server 2016


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop หรือ Web App


Customize หรือ

Maintenance / Year

128 E2001 / 22001 30,000 30,000
256 E2002 / 22002 40,000 40,000
384 E2003 / 22003 50,000 50,000
512 E2004 / 22004 60,000 60,000

1,024 E2010 / 22010 80,000 80,000
2,048 E2020 / 22020 160,000 160,000
3,072 E2030 / 22030 240,000 240,000
4,096 E2040 / 22040 320,000 320,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา 3,000 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows


Centralized Desktop & Server Application ( UWP / C++ ทำงานบน Windows 10 April 2018 Update )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Full Customize @ Log / CDR / SMDR Format

  โดยระบุ Field, Character หรือ Condition แต่ละ Record

  ทั้ง XML, JSON & Binary หลากหลาย PABX พร้อม ๆ กัน

 • เพิ่ม Mapping Trunk เพื่อ Cross Newtorking ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการโอนสายข้าม Networking หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลรวมกันเสมือนเป็น Record เดียวกัน

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่มการคิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File

  โดยเน้น Pivot Grid สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office ( ผ่าน C# Client )

 • เพิ่ม Dynamic Analysis ด้วย XAML & HTML5 Canvas สำหรับ Dynamic Web

  หรือ 3D Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ, สรุปยอดประจำปี & ย้อนหลัง 12 ปี

  Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

 • CRM : Customer Relationship Management ( วิเคราะห์อารมณ์และพฤติกรรมของลูกค้า )

  แยกกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง รวมเป็น Project หรือ องค์กรบริษัทของลูกค้า เทียบกับ Feng Shui

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( เหมือนชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )Real-Time Web 2D on Microsoft IIS 8

 • ASP .NET Core with Angular

  2D Graphic User Interface on Web

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ รุ่น 2.0

  Government Website Standard Version 2.0

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web ด้วย Angular 6 พร้อม Bootstrap 3 และ TypeScript 3

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่เกิน จำนวน Account )

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

  สามารถสั่ง Save เป็น Zip File ได้ทั้ง PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ หรือ Text File


Professional Unified  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 10 & Server 2016


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop หรือ Web App


Customize หรือ

Maintenance / Year

128 E3001 / 42001 60,000 60,000
256 E3002 / 42002 80,000 80,000
384 E3003 / 42003 100,000 100,000
512 E3004 / 42004 120,000 120,000

1,024 E3010 / 42010 160,000 160,000
2,048 E3020 / 42020 320,000 320,000
3,072 E3030 / 42030 480,000 480,000
4,096 E3040 / 42040 640,000 640,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา 3,000 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows


Centralized Desktop & Server Application ( UWP / C++ ทำงานบน Windows 10 April 2018 Update )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Full Customize @ Log / CDR / SMDR Format

  โดยระบุ Field, Character หรือ Condition แต่ละ Record

  ทั้ง XML, JSON & Binary หลากหลาย PABX พร้อม ๆ กัน

 • เพิ่ม Mapping Trunk เพื่อ Cross Newtorking ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการโอนสายข้าม Networking หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลรวมกันเสมือนเป็น Record เดียวกัน

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่มการคิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File

  โดยเน้น Pivot Grid สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office ( ผ่าน C# Client )

 • เพิ่ม Dynamic Analysis และ WebGL + HTML5 Canvas สำหรับ Dynamic Web

  หรือ 4D Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ, สรุปยอดประจำปี & ย้อนหลัง 12 ปี

  Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

 • CRM : Customer Relationship Management ( วิเคราะห์อารมณ์และพฤติกรรมของลูกค้า )

  แยกกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง รวมเป็น Project หรือ องค์กรบริษัทของลูกค้า เทียบกับ Feng Shui

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( เหมือนชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )Real-Time Web 4D on Microsoft IIS 8

 • ASP .NET Core with Angular

  4D Graphic User Interface on Web

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ รุ่น 2.0

  Government Website Standard Version 2.0

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web ด้วย Angular 6 พร้อม Bootstrap 3 และ TypeScript 3

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่เกิน จำนวน Account )

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

  สามารถสั่ง Save เป็น Zip File ได้ทั้ง PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ หรือ Text File


Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 10 & Server 2016


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Customize หรือ

Maintenance / Year

128 E4001 / 24001 60,000 60,000
256 E4002 / 24002 80,000 80,000
384 E4003 / 24003 100,000 100,000
512 E4004 / 24004 120,000 120,000

1,024 E4010 / 24010 160,000 160,000
2,048 E4020 / 24020 320,000 320,000
3,072 E4030 / 24030 480,000 480,000
4,096 E4040 / 24040 640,000 640,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )
Client / Server Unified  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 10 & Server 2016


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Customize หรือ

Maintenance / Year

128 E5001 / 44001 120,000 120,000
256 E5002 / 44002 160,000 160,000
384 E5003 / 44003 200,000 200,000
512 E5004 / 44004 240,000 240,000

1,024 E5010 / 44010 320,000 320,000
2,048 E5020 / 44020 640,000 640,000
3,072 E5030 / 44030 960,000 960,000
4,096 E5040 / 44040 1,280,000 1,280,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา 3,500 บาท / Client ทำงานข้าม Firewall ผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Windows


Centralized Desktop & Server Application ( Windows Desktop App ทำงานผ่าน Socket พร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Multi-Login ผ่าน Remote Desktop Service

  หรือ Multi-user สำหรับ Windows บน VMware หรือ Hyper-V

 • เพิ่ม Client / Server ผ่าน File Sharing บน Local Area Network

  พร้อม Cache Memory เพื่อลด Data Transfer และ Client ได้ไม่จำกัด

 • Schedule Export หรือ Real-Time Export ไปยัง Microsoft SQL Server

  ผ่าน SqlClient ทั้ง Record และ Report ต่าง ๆ รองรับ External Customize

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic ของ แต่ละแผนก หรือ แต่ละสาขา )

  Engineer สามารถติดตาม Real-Time Record หรือ CDR / Log ของ แต่ละ Device

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • เพิ่ม Import / Export ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก LDAP \ Active Directory

 • เพิ่ม Front Office สำหรับ Hotel Management และ HIS : Hospital Information System พร้อม Customzie

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ในลักษณะ Soical Business โดย ไม่ ...ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น ให้กับ ต่างชาติ

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object & Binary Protocol บน TCP / IP หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Desktop พร้อมกัน

เพิ่ม Full Help Desk, After Service & Telephone Directory Systems

( กรณีซื้อ Customizing เพิ่ม จาก Natural สำหรับ Client / Server Edition ขึ้นไป )

 • Remote Help Desk เชื่อม Controller พร้อมปรับ View

  ทั้ง Desktop, Mobile & Dynamic Web ระหว่าง User กับ Help Desk

  ให้ Automatic และ เก็บ History ลง Transaction Flow เพื่อตรวจสอบโดยง่าย

  ที่สำคัญ >> ไม่มีผลใด ๆ กับ Security การเข้าถึง Model หรือ Business Rule

  มุ่งพัฒนา Social Service ทั้ง Voice, VDO & Chat สำหรับ ลูกค้า และ พนักงาน

  ผูกกับ Inventory และ Transaction Flow เพื่อรวบรวมความพอใจของ Customer

 • รองรับทั้ง Dynamaic Web & Graphic User Interface ( พร้อม E-Mail แจ้ง Status )

  และ Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ไปยัง Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory


Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 & 2016 [ Server Application ]


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop & Mobile App


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Customize หรือ

Maintenance / Year

128 E8001 / 28001 120,000 120,000
256 E8002 / 28002 160,000 160,000
384 E8003 / 28003 200,000 200,000
512 E8004 / 28004 240,000 240,000

1,024 E8010 / 28010 320,000 320,000
2,048 E8020 / 28020 640,000 640,000
3,072 E8030 / 28030 960,000 960,000
4,096 E8040 / 28040 1,280,000 1,280,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )
Unified Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 & 2016 [ Server Application ]


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop & Mobile App


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Customize หรือ

Maintenance / Year

128 E9001 / 48001 240,000 240,000
256 E9002 / 48002 320,000 320,000
384 E9003 / 48003 400,000 400,000
512 E9004 / 48004 480,000 480,000

1,024 E9010 / 48010 640,000 640,000
2,048 E9020 / 48020 1,280,000 1,280,000
3,072 E9030 / 48030 1,920,000 1,920,000
4,096 E9040 / 48040 2,560,000 2,560,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )Multiply Parallel Processing ( Desktop App / Mobiel App ทำงานผ่าน WebSocket พร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Information Security Management System

  เพิ่ม ISO / IEC 27001 สำหรับ DDoS Protection

  ด้วย Dynamic Distributed & Co-operative Computing

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  อย่างน้อย ๆ Server ฝั่ง Office & Cloud ช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Object Chains

เพิ่ม Scope ของ Customizing

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Commerce แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กรLast update : June 18, 2018 18:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.JiniSoft Corporation

Copyright @ 1990 - 2018   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ jinisoft.com   ( JiniSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199