Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Telephone Billing Business Solutions E-Billing Solutions E-Business Solutions E-Commerce Solutions Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Windows
- Natural Billing
- Natural Business
- Natural E-Billing
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• .NET Platform
- Natural X-Billing
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Cross-Platform
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft E-Business
- JiniSoft E-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScript


Natural E-Billing รุ่น 10 มุ่งสู่ Application Server

 • ความสามารถ ...เดิม ๆ ของ E-Billing รุ่น 9 เพิ่มลงไปใน Natural Billing รุ่น 10

  ยกเว้น Centralize Billing และ Send E-Mail ย้ายมาพัฒนาด้วย UWP / C++

 • E-Billing รุ่น 10 ย้ายมาพัฒนาบน Universal Windows 10 Platform เน้น App Service

  เปลี่ยน Graphical User Interface มาเป็น XAML & DirectX พัฒนาด้วย Visual C++ 2015

 • X-Billing รุ่น 10 เน้น Customize ด้วย Visual C# 2017 ทำงานร่วมกับ Microsoft Office & ASP.NET


ความแตกต่าง และ ความสามารถ ที่ ...เพิ่มชึ้น ของ Natural แต่ละกลุ่ม Product

กรณี Format CDR / SMDR ซับซ้อนสูง ใช้ E-PE License และ AD / LDAP หรือ PMS สำหรับ Hotel & Hospital ใช้ E-CS License ขึ้นไปProduct


Develop by


Power


GUI & Dynamic Web

Natural X-Billing เพิ่ม Visual C#
Customize & Scripting

with Big Data & Power BI

WPF + LIQN & ASP.NET
Natural E-Billing เพิ่ม UWP / C++
Interface & Cooperating

with OpenXML & Win Store

XAML + DirectX & Built-in
Natural Billing Native C++ 14
Engine & Performance

CDR / PMS with PBX & VOIP

MFC & Built-in Application

Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2015
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012จำนวน Account
รหัสสินค้า

Universal Win 10


ค่าลิขสิทธิ์

Central Server

ค่าบริการ / ปี
128 B1001 / 1210001 5,000 10,000
256 B1002 / 1210002 10,000 15,000
512 B1004 / 1210004 17,500 20,000

1,024 B1010 / 1210010 25,000 25,000
2,048 B1020 / 1210020 50,000 50,000
3,072 B1030 / 1210030 75,000 75,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เป็น Centralized Server หรือ Universal Windows App ติดตั้งผ่าน Win Store สำหรับ Windows 10 & Server 2016


E-SE License : Desktop Central Server

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine 2.40 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานเร็วกว่า App @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • พัฒนา Graphical User Interface ด้วย Visual C++ 2015 กับ XAML

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB สำหรับ Micrsoft Windows 7, 8 & 10

 • รองรับ Centralized Server รวบรวมข้อมูด ได้มากกว่า 128 สาขา ผ่าน Socket Protocol

  Natural E-Buffer ทำ Report ณ. สาขาตนเองได้ หรือ Update ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม ...สายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลาย ...สูตร )

 • Full HRM : Human Resource Management ( เน้น Development & Managerialism )

  เลือก คน เข้ากับ งาน เปรียบเทียบ ...ประวัติการทำงาน ความรู้ และ ความสามารถ กับ Feng ShuiDynamic Web ( Built-in )

 • Real-Time Brower ( Dynamic Query )

 • โปรแกรม Natural E-Billing ไม่ได้ ...ทำงานร่วมกับ Web Server

  Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web Report สวย ๆ พัฒนาด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.x

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ...เพื่อง่ายต่อ Maintenance ( รองรับ HTML5 )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที
Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2015
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012จำนวน Account
รหัสสินค้า

Universal Win 10


ค่าลิขสิทธิ์

Central Server

ค่าบริการ / ปี
128 B2001 / 1220001 10,000 20,000
256 B2002 / 1220002 20,000 30,000
512 B2004 / 1220004 35,000 40,000

1,024 B2010 / 1220010 50,000 50,000
2,048 B2020 / 1220020 100,000 100,000
3,072 B2030 / 1220030 150,000 150,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Universal Windows App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน Universal Windows 10


E-PE License : Desktop Central Server ( Single Client / UWP ในวง LAN ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • คิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เน้น Graphic Report ด้วย GDI+ / Direct X & HTML5 Canvas

 • เพิ่ม Compare Report เทียบ ระหว่าง ...เดือน ทั้ง ย้อนหลัง 12 เดือน หรือ ย้อนหลัง 12 ปี

  Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาสั่งแสดงผลทันที

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Save File หรือ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  Export ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File ( Text, CSV & Tab Delimited )
ฟรี ...ค่าบริการ เชื่อม Mobile App กับ Centralized Server

กรณีซื้อ Consulting หรือ เข้าร่วม Social Business with Blockchain
Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2015
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Universal Win 10


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Support

& Customize / Year


128 B4001 / 1240001 25,000 30,000
256 B4002 / 1240002 50,000 50,000
512 B4004 / 1240004 75,000 75,000

1,024 B4010 / 1240010 100,000 125,000
2,048 B4020 / 1240020 200,000 250,000
3,072 B4030 / 1240030 300,000 375,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Universal Windows App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน Universal Windows 10


E-CS License : Desktop Client with Server ( Client / UWP ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Multi-Monitor ( Real-Time Record )

  ในทุก ๆ Client Desktop โดยจะแสดงตามสิทธิ์ ของ Login

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer

  และรองรับ Big Data สามารถกำหนดให้ Real-Time Backup & Mirror ได้

 • Import / Export ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก Active Directory

 • รองรับการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( Public Service ...ชุมสาย ) แบบ Multi-Table

 • รองรับการคิด "ส่วนลด" ของค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )

 • รองรับ "การติดตาม" การคิดค่าบริการโทรศัพท์ Call Transfer ข้าม Network ( รวม Call & Multi-Record )

 • เน้น Front Office รวมกันเป็น Social Travel พร้อม Customize ให้ Hotel หรือ Service Apartment ...ฟรี

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ของพวกเราเอง โดย ไม่ ...ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น กับ Web Site ต่างชาติ

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object Protocol ด้วย Socket Protocol เพื่อทำ Report หรือ แก้ไข Data ต่างสาขากรณี ลูกค้า หรือ ตัวแทน ...ซื้อ Customize จาก Natural


เพิ่ม Help Desk with Remote Service & Telephone Directory

 • รองรับ Remote Desktop Service Environment

 • Dynamaic Web & Graphic User Interface ( E-Mail แจ้ง Status )

  Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ให้ Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory


Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2016 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Universal Win 10


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Support

& Customize / Year


128 B8001 / 1280001 50,000 50,000
256 B8002 / 1280002 100,000 100,000
384 B8003 / 1280003 150,000 150,000
512 B8004 / 1280004 200,000 200,000

1,024 B8010 / 1280010 300,000 300,000
2,048 B8020 / 1280020 600,000 600,000
3,072 B8030 / 1280030 900,000 900,000
4,096 B8040 / 1280040 1,200,000 1,200,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Universal Windows App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน Universal Windows 10


E-CC License : Multiply Parallel Processing ( Client / UWP ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer

  และรองรับ Big Data สามารถกำหนดให้ Real-Time Backup & Mirror ได้

 • ประมวลผลคู่ขนาน ( Client & Server ช่วยกัน Multiply Parallel Processing )

  ช่วยกันประมวลผล Co-operative Computing และ เป็น Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • Client / Server ผ่าน WebSocket Protocol เพื่อทำ Report หรือ แก้ไข Data ผ่าน CloudScope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Billing แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กร
Last update : June 12, 2017 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2016   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 825-8799