Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Windows App
- Natural Account
- Natural Business
- Natural Commerce
- Natural E-Account
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• Artificial Intelligence
- Natural X-Account
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScript


Natural E-Biling รุ่น 11.0

 • Natural E-Biling รุ่น 11.0 เน้นพัฒนาบน .NET Framework และ Universal Windows 10 April 2018

  จะเปลี่ยน Graphical User Interface มาเป็น XAML & DirectX รุ่น 11 พัฒนาด้วย Visual C++ 2017

 • Natural E-Biling รุ่น 11.0 แต่ละ Client เน้น Real-Time Backup & Mirror ร่วมกับ Centralized Server

  โดยใช้ Record Swap ระหว่าง RAM กับ Storage เมื่อ Query จะส่งผลมาเฉพาะ Array Primary Object

  ซึ่งประกอบด้วย Transaction ID และ Value ของ Speical Fields เพื่อ Verify กับ Cache Management

  หากไม่มี หรือ มีแต่ไม่ตรง กับ Cache ถึงจะร้องขอ Record นั้นมา Verify จาก Server พร้อมแจ้งปัญหากลับ
Product


Develop by


Power


GUI & Dynamic Web

Natural E-Billing

OODB รุ่น 2.11
UWP / C++
User Interface & Cooperating

with OpenXML & Win Store

Direct2D + XAML & HTML5

Real-Time Web Built-in App
Natural Billing

OODB รุ่น 1.10
Native C/C++
Data Engine & Performance

CDR / PMS with PBX & VOIP

MFC / Win32 API & HTML4

Real-Time Web Built-in App


        ปรับขยายขนาด Temporary DataBase ของ OODB Engine : Object-Oreinted DataBase ในการจัดเก็บข้อมูลลง RAM หรือ หน่วยความจำ เพื่อรองรับ Real-Time Report & Processing หรือ Multiple Monitors สำหรับ Performance สูง ๆ ก่อนย้ายข้อมูลไปจัดเก็บลง Permanent DataBase บน Storage หรือ หน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวร แบ่งข้อมูลเป็น Section ย่อย ๆ แยกตามรายเดือนรายปี ( 1 พันล้าน Record / Terabyte )

        ส่งผลดีอย่างมาก ๆ ช่วย "ขายเวลา" การจัดเก็บข้อมูลจาก Temporary DataBase ใน RAM หรือ หน่วยความจำ ก่อนย้ายข้อมูลไปจัดเก็บยัง Permanent DataBase ลงบน Storage หรือ หน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวร ทำให้ DataBase File และ Backup File มีความมั่นคงสมบูรณ์ เพราะสามารถค่อย ๆ ย้ายทีละ Record ในช่วง Performance ต่ำที่สุด และ ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุด ( ปล. Temporary DataBase จะมีการจัดเก็บข้อมูลลง Temporary File เกือบทันที เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย )        โดยช่วยรองรับ Centralized Billing ขนาดใหญ่ ใช้ในการ Compare ตรวจสอบการโอนสายโทรศัพท์ข้าม Network เพื่อรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ Record เชื่อมความสัมพันธ์เป็นเสมือน Record เดียวกัน และ ประมวลผลร่วมกัน ( สามารถขยายขนาดกำหนดขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 1 ล้าน Record / Gigabyte โดย Centralized Server หรือ Proxy Server จะพยายามใช้ RAM ทั้งหมดเท่าที่จำเป็น จะปรับขนาด Cache Memory สำหรับ Record Swapping ระหว่าง RAM กับ Storage และ Temporary DataBase เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการประมวลผล )
Natural E-Billing ตั้งแต่ 2018

 • ลูกค้า ซื้อ หรือ ซื้อ Upgrade ราคาใหม่ ตั้งแต่ 2018 สามารถ Upgrade ...ฟรี ตลอดชีพ

 • กรณี เพิ่ม License หรือ Upgrade License ต้องหัก ค่าเสื่อ ตามหลักการของบัญชีก่อน

  หากไม่เกินปี จ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนต่าง ( หากเกินปี ปีแรกหัก ค่าเสื่อม 50% ปีต่อ ๆ ไป ปีละ 25% )
Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Centralized Server

Service / Year
128 B1001 5,000 10,000
256 B1002 10,000 15,000
384 B1003 15,000 20,000
512 B1004 20,000 25,000

1,024 B1010 30,000 30,000
2,048 B1020 60,000 60,000
3,072 B1030 90,000 90,000
4,096 B1040 120,000 120,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Universal Windows App ราคา 2,000 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol บน Windows 10


Desktop Centralized Server ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Information Security Management System

  ISO / IEC 27001 ป้องกันแต่ละ Record ด้วย Sandbox ,

  Encryption และ Transaction Flows ป้องกัน N-Tier ด้วย

  Remote Logic Interface & Dynamic Object บน Binary Protocol

 • OODB รุ่น 2.11 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • พัฒนา Dynamic Graphical User Interface ด้วย C++ 17 กับ Drawing / Direct2D 11

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB บน Micrsoft Windows 7, 10 & 2012, 2016

 • เป็น Centralized Telephone Billing รองรับข้อมูลโทรศัพท์ พร้อม ๆ กัน ได้มากกว่า 128 PABX

  ผ่าน TCP/IP, FTP, File & RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX แล้วประมวลผลทันที

  สามารถลำดับความสำคัญ ของ แต่ละ Client เพื่อช่วย Server แบ่งเบาการประมวลผล ได้ทั้ง ภาวะปกติ หรือ ฉุกเฉิน

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของ แต่ละสายนอก หรือ ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลายสูตร )


  หมายเหตุ

  • รองรับตู้สาขา @ มีความซับซ้อน

   ไม่รวมค่าบริการ Customzie เพิ่ม

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • SIEMENS HiPath 3000 / 4000 / 8000

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • Cisco Call Manager รุ่น 6.0 - 11.0Dynamic Web ( Bulit-in Application )

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ...เพื่อง่ายต่อ Maintenance ( รองรับ HTML5 )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที


Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Centralized Server


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 B2001 10,000 20,000
256 B2002 20,000 30,000
384 B2003 30,000 40,000
512 B2004 40,000 50,000

1,024 B2010 60,000 60,000
2,048 B2020 120,000 120,000
3,072 B2030 180,000 180,000
4,096 B2040 240,000 240,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Universal Windows App ราคา 3,000 บาท / Client ทำงานผ่าน TCP / IP หรือ Socket Protocol บน Windows 10


Desktop Centralized Server ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Automatic Printing Slip \ Page หรือ Real-Time Text

 • เพิ่มการคิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, Excel หรือ Text File ( CSV & Tab Delimited )

 • เพิ่ม Graphic Report ด้วย XAML & HTML5 Canvas ( Feng Shui Cycle )

  หรือ Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts & Data Visualization

 • เพิ่ม Compare Report เทียบ ระหว่าง ...เดือน ทั้ง ย้อนหลัง 12 เดือน หรือ ย้อนหลัง 12 ปี

  Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( เหมือนชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )  หมายเหตุ

  • รองรับตู้สาขา @ มีความซับซ้อนสูง

   ตรวจสอบ Condition Code ( หรือ ต้องมีการ Customzie เพิ่ม )

   • Avaya IP Office

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • SIEMENS HiPath 3000 / 4000 / 8000

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • Cisco ทั้ง Call Manager และ Call Manager Express


Dynamic Web 2D on Microsoft IIS 8 ( กรณีซื้อ Customizing เพิ่ม จาก Natural )

 • ASP.NET Core with Angular 5

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2

  Government Website Standard Version 2

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web 2D พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.9

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไข ...ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web และ

  Dynamic Query กลับมาสั่งทำ Real-Time Report เป็น PDF File หรือ HTML5 ใหม่ ได้ทันที


Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Windows Platform


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 B4001 20,000 30,000
256 B4002 40,000 50,000
384 B4003 60,000 70,000
512 B4004 80,000 90,000

1,024 B4010 120,000 120,000
2,048 B4020 240,000 240,000
3,072 B4030 360,000 360,000
4,096 B4040 480,000 480,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Universal Windows App ราคา 3,500 บาท / Client ทำงานข้าม Firewall ผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน Windows 10


Desktop Centralized Server ( Client / Windows Store ใน Private Network ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Schedule หรือ Real-Time Export ไปยัง SQL Server

  ผ่าน SqlClient ทั้ง Record และ Report รองรับ External Customize

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic ของ แต่ละแผนก หรือ แต่ละสาขา )

  Engineer สามารถติดตาม Real-Time Record หรือ CDR / Log ของ แต่ละ PABX

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

  สามารถลำดับความสำคัญ ของ แต่ละ Client ช่วย Server ทำงาน ได้ทั้ง ภาวะปกติ หรือ ฉุกเฉิน

 • เพิ่ม Import / Export ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก LDAP \ Active Directory

 • เพิ่ม Front Office รวมกันเป็น Social Travel พร้อม Customize ให้ Hotel หรือ Service Apartment ...ฟรี

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ของพวกเราเอง โดย ไม่ ...ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น กับ Web Site ต่างชาติ

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object & Binary Protocol บน TCP / IP หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Desktop พร้อมกัน

เพิ่ม Full Help Desk, After Service & Telephone Directory Systems

( สำหรับ Client / Server Edition ขึ้นไป และ กรณีซื้อ Customizing เพิ่ม จาก Natural )

 • Remote Help Desk เชื่อม Controller พร้อมปรับ View

  ทั้ง Desktop, Mobile & Dynamic Web ระหว่าง User กับ Help Desk

  ให้ Automatic และ เก็บ History ลง Transaction Flow เพื่อตรวจสอบโดยง่าย

  ที่สำคัญ >> ไม่มีผลใด ๆ กับ Security การเข้าถึง Model หรือ Business Rule

  มุ่งพัฒนา Social Service ทั้ง Voice, VDO & Chat สำหรับ ลูกค้า และ พนักงาน

  ผูกกับ Inventory และ Transaction Flow เพื่อรวบรวมความพอใจของ Customer

 • รองรับทั้ง Dynamaic Web & Graphic User Interface ( พร้อม E-Mail แจ้ง Status )

  และ Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ไปยัง Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory


Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2017, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 & 2016 [ Server Application ]


Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Clinet / Server


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


ค่าลิขสิทธิ์

& Customizing Web

128 B8001 40,000 40,000
256 B8002 80,000 80,000
384 B8003 120,000 120,000
512 B8004 160,000 160,000

1,024 B8010 240,000 240,000
2,048 B8020 480,000 480,000
3,072 B8030 720,000 720,000
3,072 B8030 960,000 960,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )Multiply Parallel Processing ( Mobile App / WebAssembly ทำงานผ่าน WebSocket พร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Information Security Management System

  เพิ่ม ISO / IEC 27001 สำหรับ DDoS Protection

  ด้วย Dynamic Distributed & Co-operative Computing

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  อย่างน้อย ๆ Server ฝั่ง Office & Cloud ช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Object Chains


Scope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Commerce แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กร


Dynamic Web 2D on Microsoft IIS 8 ( กรณีซื้อ Customizing เพิ่ม จาก Natural )

 • ASP.NET Core with Angular 5

 • รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2

  Government Website Standard Version 2

 • Multiple Monitors ( Real-Time Transactions )

  แสงข้อมูล แต่ละแผนก หรือ บริษัทผู้เช่า ตามสิทธิ์ Login

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

 • Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web 2D พัฒนา HTML5 ด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.9

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • รองรับ WIF : Windows Identity Foundation @ SSO : Automatic Logon ข้าม Firewall

  สำหรับ Authentication & Authorization ทำงานบน Windows Server 2012 R2 ขึ้นไป ( IIS 8 )


Last update : June 18, 2018 18:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2018   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199