Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Telephone Billing Business Solutions E-Billing Solutions E-Business Solutions E-Commerce Solutions Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล




Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Windows
- Natural Billing
- Natural Business
- Natural E-Billing
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• .NET Platform
- Natural X-Billing
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce
• Cross-Platform
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft E-Business
- JiniSoft E-Commerce
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScript



        JiniSoft ทั้งหมด เน้นพัฒนาด้วย Qt Canvas 3D ซึ่งเป็น Dynamic Scripting เรียก C++ Framework ทำงานร่วมกับ OpenGL & Direct X สำหรับ Desktop & Mobile App พัฒนาให้ Compatible กับ Tree.js ซึ่งเป็น JavaScript Framework ทำงานบน WebGL สำหรับ Dynamic Web



        และ จะประมวลผลด้วย Dynamic Scripting หรือ Object-Oriented SQL แล้วแปลงมาเป็น QML ด้วย Machine Coding เพื่อ Security และ ง่ายต่อ Customization @ Real-Time Query สร้าง Template สำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้ง Report และ Formular ของ Transaction Flow รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน สำหรับ Dynamic Web & Dynamic Graphic User Interface




รุ่น 10.0 Standard Edition

Develop by  Qt / C++ 14, Cross-Platform
Run On Mac OS X, Microsoft Windows 10 & Server 2016



จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Consulting

Admin / Year

128 421001 15,000 15,000
256 421002 20,000 20,000
384 421003 25,000 25,000
512 421004 30,000 30,000

1,024 421010 50,000 50,000
2,048 421020 100,000 100,000
3,072 421030 150,000 150,000
4,096 421040 200,000 200,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เป็น Centralized Server ติดตั้งผ่าน App Store สำหรับ Mac OS X หรือ Win Store สำหรับ Windows 10 & Server 2016


Desktop Central Server

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine 2.4 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานเร็วกว่า FoxPro หรือ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

  Query Cache ช่วย ...ลด Dynamic Object-Oriented Query แบบซ้ำ ๆ

 • พัฒนา Dynamic GUI ด้วย Qt / C++ 11, Desktop & Mobile Cross-Platform

  รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้อง ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB สำหรับ Mac OS X, Windows 10 & 2016

 • เป็น Centralized Server รวบรวมข้อมูด ได้มากกว่า 128 สาขา ผ่าน WebSocket Protocol

  JiniSoft E-Buffer ทำ Report ณ. สาขาตนเองได้ หรือ Update ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

 • อัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม ...สายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อมกัน หลากหลาย ...สูตร )

 • Full HRM : Human Resource Management ( เน้น Development & Managerialism )

  เลือก คน เข้ากับ งาน เปรียบเทียบ ...ประวัติการทำงาน ความรู้ และ ความสามารถ กับ Feng Shui Cycle



Dynamic Web ( Built-in )

 • Real-Time Brower ( Dynamic Query )

 • โปรแกรม JiniSoft ไม่ได้ ...ทำงานร่วมกับ Web Server

  Responsive Web Design รองรับ ทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web Report สวย ๆ พัฒนาด้วย Bootstrap 4 & TypeScript 2.x

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่ ...เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ...เพื่อง่ายต่อ Maintenance ( รองรับ HTML5 )

  ทำงานบน Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก / สาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที




รุ่น 10.0 Professional Edition

Develop by  Qt / C++ 14, Cross-Platform
Run On Mac OS X, Windows 7, 8, 10 & Server 2012



จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Consulting

Admin / Year

128 422001 30,000 30,000
256 422002 40,000 40,000
384 422003 50,000 50,000
512 422004 60,000 60,000

1,024 422010 100,000 100,000
2,048 422020 200,000 200,000
3,072 422030 300,000 300,000
4,096 422040 400,000 400,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Desktop Central Server ( Single Client / Mobile App ในวง LAN ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • รองรับการคิดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Access Code

 • เพิ่ม Compare Report ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ, ปี & สรุปยอดประจำปี

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Save File หรือ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  Export ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File ( Text, CSV & Tab Delimited )

 • เน้น Business Intelligence ด้วย Data Charts & Data Visualization ( Feng Shui Cycle & HTML5 Canvas )




ฟรี ...ค่าบริการ เชื่อม Mobile App กับ Centralized Server

กรณีซื้อ Consulting หรือ เข้าร่วม Social Business with Blockchain




รุ่น 10.0 Client / Server Edtion  

Develop by  Qt / C++ 14, Cross-Platform
Run On Mac OS X, Linux, Windows 7, 8, 10 & Server 2012


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Support

& Customize / Year


128 424001 50,000 50,000
256 424002 75,000 75,000
384 424003 100,000 100,000
512 424004 125,000 125,000

1,024 424010 200,000 200,000
2,048 424020 400,000 400,000
3,072 424030 600,000 600,000
2,048 424040 800,000 800,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Desktop Client with Server ( Client / App Store ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer

  และรองรับ Big Data สามารถกำหนดให้ Real-Time Backup & Mirror ได้

 • Import / Export ข้อมูล Extension & Deprartment จาก LDAP / Active Directory

 • เน้น Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic ของ แต่ละสาขา หรือ บริษัทผู้เช่า )

  พิเศษ Engineer สามารถดู Real-Time Data หรือ ข้อมูลดิบ CDR/Log จริง ๆ ของ แต่ละ PABX

 • รองรับการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( Public Service ...ชุมสาย ) แบบ Multi-Table

 • รองรับการคิด "ส่วนลด" ของค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )

 • รองรับ "การติดตาม" การคิดค่าบริการโทรศัพท์ Call Transfer ข้าม Network ( รวม Call & Multi-Record )

 • เน้น Front Office รวมกันเป็น Social Travel พร้อม Customize ให้ Hotel หรือ Service Apartment ...ฟรี

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ของพวกเราเอง โดย ไม่ ...ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น กับ Web Site ต่างชาติ

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object Protocol ด้วย Socket Protocol หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Device พร้อมกัน



กรณี ลูกค้า หรือ ตัวแทน ...ซื้อ Customize จาก Natural


เพิ่ม Help Desk & Telephone Directory Systems

 • Dynamaic Web & Graphic User Interface ( E-Mail แจ้ง Status )

  Export เพื่อ Update ข้อมูล ...ให้ Human Resource Management System

  Work Flow ตามลักษณะงาน หรือ Approve ( แยก ...ตาม Department หรือ บริษัทย่อย )

  ทำงานร่วม ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory หลัง ...มีการ Approve แล้ว

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory






รุ่น 10.0 Cloud Computing

Develop by  Visual C++ 2015, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 R2 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Consulting

&
Customize / Year

128 628001 100,000 100,000
256 628002 150,000 150,000
384 628003 200,000 200,000
512 628004 250,000 250,000

1,024 628010 400,000 400,000
2,048 628020 800,000 800,000
3,072 628030 1,200,000 1,200,000
4,096 628030 1,600,000 1,600,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Multiply Parallel Processing ( Client / App Store ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • รองรับ ( Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory

 • อนุญาติให้แก้ไข Dynamic Scripting หรือ Object-Oriented SQL

  สามารถ Customize แต่ละ Transaction Flow แยกแต่ละ Department

  พร้อม Security ในการเข้าถึง Field หรือ Record ตามกฏ Human Relation

 • ประมวลผลคู่ขนาน ( Client & Server ช่วยกัน Multiply Parallel Processing )

  เพื่อช่วยกัน Co-operative Computing พร้อมเป็น Backup / Mirror ระหว่างกัน

  โดยต้องเลือกประเภท Server Application เพื่อให้บริการ Client หรือ Mobile App

  ระหว่าง Natural X หรือ JiniSoft App อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 อย่างทำงานพร้อมกัน



Scope ของ Customize

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Commerce แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กร




รุ่น 10.0 Unified Computing

Develop by  Visual C++ 2015, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 R2 [ Server Application ]


Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วมและให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ ( Admin )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Consulting

&
Customize / Year

128 62A001 200,000 200,000
256 62A002 300,000 300,000
384 62A003 400,000 400,000
512 62A004 500,000 500,000

1,024 62A010 800,000 800,000
2,048 62A020 1,600,000 1,600,000
3,072 62A030 2,400,000 2,400,000
4,096 62A040 3,200,000 3,200,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


เพิ่ม Desktop / Mobile App ราคา $99 / Client ทำงานผ่าน WebSocket Protocol ติดตั้งบน iOS, Android & Universal Windows 10


Internet of Things ( Client / App Store ในวง LAN ทำงานพร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละสาขา )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  แต่รวมค่าบริการ Customize ในการทำงานร่วมกับ Application อื่น ๆ

 • รองรับการคิด "ส่วนลด" ของค่าบริการ ตามกลุ่ม Service ( OutSource Group )

 • รองรับ การติดตาม การคิดค่าบริการโทรศัพท์แบบ Call Network ( In\Out สำหรับ Call Center )



Scope ของ Customize

 • All IoT

 • Web Mining

 • Text to Speech

 • Machine Learning

 • Artificial Intelligence

 • Natural Language Processing

 • Enterprise Content Management

 • Digital Image and Signal Processing







        ทุกวันนี้ ทั้ง Avaya, Cisco หรือแม้แต่ Microsoft Lync Server ต่างก็มี Billing เป็นของ ...ตนเอง อยู่แล้ว ซึ่งพัฒนาบน RDBMs หรือ SQL Server แต่ มีข้อจำกัด ...ในเรื่อง Performance ทำให้ต้อง จำกัด ...จำนวน Record และ ประมวลผลแบบ Batching เป็นช่วง ๆ โดยสะสม Summary รวมมาเป็น Report กันตาม Schedule ที่กำหนดไว้


                >> ทำให้ ...ได้เฉพาะ Statistic หรือ Static Report เท่านั้น


        ปัจจุบัน ธุรกรรมต่าง ๆ เริ่มย้ายเข้าสู่ e-Commerce มากขึ้น ซึ่ง RDBMs ไม่รองรับ จึงเริ่มพูดถึงการพัฒนา NoSQL สำหรับ Big Data บน Cloud Computing มากขึ้น เช่น Google BigTable หรือ Amazon Dynamo ทำให้แม้แต่ Oracle ก็ต้องมาเริ่มพัฒนา NoSQL แล้ว


                >> ทำให้ RDBMs กำลังกลายเป็น ...สิ่งที่ ล้าสมัย ( เหมือนกับ VoIP ขณะนี้ )


        ซึ่ง Natural / JiniSoft พัฒนา NoSQL หรือ OODB มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว ซึ่งตลอดเวลาคนส่วนไหญ่ ...จะรู้จักในนาม Telephone Billing Systems แต่จริง ๆ มันคือ Hi-Speed OODB Engine : Object-Oriented DataBase


                >> เพื่อรองรับ Real-Time Query ทั้ง Process และ Dynamic Report ผ่าน Web Browser


        ปัจจุบัน OODB 1.x รองรับ Object ทุกรูปแบบ จนไม่ได้จำกัดเฉพาะ DataBase แต่รวมไปถึง MediaBase และ LogicBase ด้วย โดยเฉพาะ XML Technology เป็นการเก็บทุก Element อยูในรูปแบบ Object หรือ Object Field ของ Record เพื่อรองรับ Defining หรือ Declarative Programming เต็มรูปแบบ



        แม้แต่ระบบ Telecomm Billing ของ TOT, AIS, Dtac หรือ True ก็เป็น Batch Process เช่นกัน ไม่มี ...ใครเป็น Real-Time Query เลย โดยแยกลูกค้าออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเติมเงิน ...จะใช้วิธี RADIUS โดยจะหักค่าบริการไปเรื่อย ๆ ซึ่งไม่มีการทำ Billing จริง และ ระบบรายเดือน ...จะใช้วิธี คล้าย ๆ RADIUS โดยจะสะสม Summary ไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทำ Billing จริง ๆ หรือ บางรายอาจแบ่งทำเป็นช่วง ๆ ตาม Schedule ของแต่ละเบอร์ แล้ว Save เป็น File หรือ ลง DataBase เพื่อแสดง Billing ผ่านเวป หรือ พิมพ์ส่งลูกค้า







Last update : June 12, 2017 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.



JiniSoft Corporation

Copyright @ 1990 - 2016   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, Thailand



E-mail : roongroj @ jinisoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 825-8799