Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Natural at Home Page Telephone Billing E-Billing Solutions E-Business Solutions E-Commerce Solutions Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
http://www.natural.th

Product
• Home
• Windows
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross-Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft Business
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft E-Business
- JiniSoft E-Commerce
• บริการ ...ให้ คำปรึกษา
• Download คู่มือ & โปรแกรม


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by PHP Extension with C++

PHP Extension with C++ & JavaScriptDigital Economy is changing the World.


        โลกกำลังเปลี่ยน ...ขับเคลื่อน ด้วย Artificial Intelligence & Big Data Science แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ หัวใจ ...สำคัญ คือ Automatic Transaction Flows between all Business & Customer พร้อม ๆ กับ Open Public Data และ Reference ระหว่างกัน เพื่อลดการ Input Data เพราะโลกปัจจุบัน เป็น Touch Screen นำมาสู่ การพัฒนา Social Business with Blockchain บนพื้นฐานปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ของ พ่อหลวง ( ไม่ใช่แค่ EDI : Electronic data interchange บางส่วน เหมือนเช่นในอดีต )

        โลกกำลังไปในทิศทาง ของ Blockchai อย่างน้อย ๆ ทั้ง 2 ฝ่าย @ ทำ ธุรกรรม ...ร่วมกัน ต้องเก็บหลักฐานไว้ เพื่อยืนยันระหว่างกัน ถ้าให้ดี ต้องมี พยาน รู้เห็นจำนวนมาก ( ทำให้ Dynamic Web หรือ Web Cloud หมด ...ความน่าเชื่อถือ เพราะเก็บข้อมูลไว้ Server ฝั่ง ...เดียว โดย Mobile จะมาแทนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะ ธุรกรรม ด้าน การเงิน )

        จากความสำเร็จตลอดเวลา ...กว่า 20 ปี ในการพัฒนา NoSQL หรือ OODB Engine 1.x ทำงานเร็วกว่า SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า นำมาสู่ OODB Engine 2.x : Object-Oriented DataBase ทำงานบน Desktop & Mobile Cross-Platform พัฒนาด้วย C++ 11 / 14 ทำงานเร็ว เพิ่ม ...ขึ้น = long 2 (N) เท่าตัว เพื่อรองรับ Big Data & Artificial Intelligence ในลักษณะ Multiply Parallel Processing ตาม ...ปรัชญา Java RMI & Jini Network Technology

        พร้อม ๆ กับ ...บริการ Social Business และ Business App สำหรับงานด้าน HRMs, ERP, CRM & MRP ด้วย Security ในการเข้าถึงข้อมูล ระดับ Field และ Record อ้างอิงตาม Human Relation เช่นเดิม รวมถึง เข้ารหัส ทุก Record อ้างอิงตาม Organization ใน Social Business ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล Record นั้นจริง ๆ ( และ Customize หรือ พัฒนา Application เฉพาะด้าน เพื่อ Integration หรือ เชื่อมโยง กับ ระบบเก่า ๆ ขึ้นสู่ Social Business ได้อย่างราบรื่น เป็น ...หนึ่งเดียวกัน )


Security ของ Windows & App Store

        จุดเด่น ของ SandBox บน iOS & Universal Windows Platform คือ Security แม้แต่ Admin ไม่ ...สามารถเข้าถึง File ได้ ทำให้ New Security อ้างอึงแบบ Human Relation ทำงานได้ 100% เพื่อ แก้ ...ปัญหา Security ปกติ Cracker จะ Hacking เข้าถึง Admin หรือ Hacking @ Kernel ของ OS เพื่อได้ ...สิทธิ์ เท่า Admin เพราะ SQL Server หรือ DataBase ทั่วไป หากเปิดให้ใคร Access ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ สามารถ Access ได้ทั้ง Table แต่ที่แน่ ๆ Admin เข้าถึงได้ทั้งหมดอยู่แล้ว ( ยกเว้น บน Andorid หรือ Desktop Mode ต้องหวังพึ่ง Security เพียง Storage แบบ Binary File และ เข้ารหัส ...แต่ละ Record แทน )


MPP : Multiply Parallel Processing

        ทำให้ Mobile, Desktop & Server Application ประสาน ช่วยกัน ...ทำงาน เป็น หนึ่งเดียว ลักษณะคล้าย ๆ Peer-to-Peer เพื่อรองรับ Social Business with Blockchain แต่เนื่องจากเป็น Big Data Science แม้จะช่วยกันทำงาน ...ประมวลผล ผ่าน Cache Management หรือ Swap @ Record เพื่อ ความรวดเร็ว และ ลด Data Transfer แต่ข้อมูล ...ส่วนใหญ่ ยังต้องจับเก็บลง Centralize Server หรือ Cloud Storage ของแต่ละ Organization อยู่ดี [ 3 ประสาน Asynchronous, Concurrent & Parallels แนว Coding สุด ...หิน ]


MVC Architecture

        เพื่อรองรับ Artificial Intelligence & Big Data Science พวกเราเลือก Qt / C++ Desktop & Mobile Cross-Platform เพราะ M = Model หรือ Business Logic ประมวลผลตาม Transaction Flow ทั้งใน ...ระดับ Low-Level ด้วย Hi-Speed OODB และ High-Level ด้วย JSON / XML Binary File พัฒนาด้วย C++ 11/14 เพื่อ เพิ่ม ...ความยืดหยุ่น ให้กับ Machine Learning

        ส่วน V = Dynamic View ทำงานในลักษณะ Dynamic Scripting ทั้ง QML 2D / 3D, HTML, Canvas, CSS, WebGL & JavaScript เพื่อรองรับ Machine Feeling ปรับเปลี่ยน Dynamic Web และ Dynamic Graphic User Interface ไปตาม อารมณ์ ความรู้สึก หรือ ความต้องการ ของ Users แต่ละบุคคล พร้อม ๆ ทั้ง สามารถ Reset ให้เป็นไปตาม Default ของแต่ละ Department

        สุดท้าย C = Controller นำ Machine Coding ซึ่งเดิม พวกเราพัฒนาให้มันทำงานแทน Programmer ตั้งแต่ปี 2540 มาสร้าง Object-Oriented Script Code สำหรับ Dynamic User Interface และ Dynamic Query ตาม Transaction Flow พร้อม ๆ ทั้ง ทำงานแบบ Real-Time Process & Report เช่นเดิม


Hi-Speed OODB

        Natural Object-Oriented DataBase, MediaBase & LogicBase เริ่มต้นด้วย ...การวิจัยและพัฒนาบนรากฐานของ Java RMI, JavaSpace & Jini Network Technology จนกลายเป็น MPP : Multiply Parallel Processing หรือ Dynamic Distributed & Co-operative Systems เพื่อรองรับ Dynamic Real-Time Process, Analytics & Report สำหรับ Big Data และ Data Mining แล้วต่อยอด พัฒนาให้รองรับ Cross-Platform ทั้ง Java Platform, ISO C/C++, Objective-C, JavaScript & Microsoft .NET Famework ( รวมถึง Windows RT )

        Natural Hi-Speed OODB มี Architecture ดังนี้ข้อ ...จำกัด RDBMs / SQL Server

        RDBMs / SQL Server ไม่มี Security ระดับ Record ทำให้ หากอนุญาติให้ User ใด สามารถ Update ข้อมูลได้ User นั้น สามารถทำการ Modify หรือ Delete ข้อมูลได้ทั้งหมด ( นำมาสู่ปัญหา Hacker / Cracker ภายในองค์กร ) รวมทั้ง หากย้ายไปยัง Cloud Computing แต่ละ Business จำเป็นต้องแยก Cloud Server ออกจากกัน ไม่ ...สามารถทำ Business หรือ Transaction Flow ร่วมกันได้ อย่างเก่ง ...ทำได้แค่ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เท่านั้น ( EDI : Exchage Data Interface )

        ปล. หาก User สามารถ Query ส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ก็ ...สามารถ Query ข้อมูลทั้งหมดได้ เช่นกัน

        ข้อ ...จำกัด RDBMs / SQL Server มีรายละเอียด ดังนี้สู่ คอมฯ ...ยุคที่ 3

        จากปัญหา การเมือง & วิกฤตเศรษฐกิจ ...รอบใหม่ ผมเตรียมทำ Document และ Video Training บน Youtude เพื่อจะ Upgrade เข้าสู่ Cloud Business รองรับการทำธุรกรรม ( Transaction Flow ) ทั้งบน Location และ Online ครอบคุมทั้ง HRMS, ERP, CRM, ERP, Shopping & Social Network

        ปล. Upgrade ...ฟรี สำหรับ E-Billing ตั้งแต่ 2011 และ Billing ตั้งแต่ 2013

        JiniSoft Cloud Business มีรายละเอียด ดังนี้Natural Cloud Application

        Natural พัฒนา Cloud Application สำหรับ Business ด้วย MFC พร้อม ๆ กับ wxWidgets ในแบบฉบับ Native C/C++ โดยเน้นพัฒนา Service หรือ Plug-in ฝังตัวลงใน Server รวมถึง CGI / C++ บน Apache และ IIS สำหรับ Dynamic Web ด้วย HTML5 ( CSS3 + JavaScript ) & JavaScript และ เจาะลึก Front-End แต่ละ Platform บน Desktop ทั้ง Win32, GTK+ & Cocoa สำหรับ Windows, Linux & Mac OS X ตามลำดับ รวมถึง Cocoa Touch บน iPhone & iPad ด้วย

        Natural Cloud Application แบ่งเป็นรุ่นย่อย ๆ ดังนี้Natural Development 2014

        ผม Roongroj Rojanapo ไม่ใช่ ...นักธุรกิจ แต่เป็น ...นักวิจัย ยอมทุ่มเท่ทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ และ เทคนิคในการเรียนรู้ รวมทั้งจะศึกษาแบบองค์รวม โดยไม่ยึดติดกับ ความเชื่อ และ ความรู้สึก เช่น ชอบ Java & Linux เกลียด Microsoft แต่ขุดขุ้ย Win32 & .NET เพื่อ Mix & Optimize ข่มขืน ให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่า Java & Linux
Last update : September 07, 2016 20:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2016   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 825-8799